สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

อ.ท.ศ.

     โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนห้องเรียน 26 ห้องเรียน ดังนี้

อาคารเรียน

- อาคารเรียนแบบ 303 จำนวน 8 ห้องเรียน
- อาคารเรียนแบบ 318 ค. จำนวน 18 ห้องเรียน
- อาคารเรียนแบบ 324 ล./27 จำนวน 24 ห้องเรียน

อาคารประกอบ

• - อาคารโรงฝึกงาน แบบ 204 จำนวน 4 ห้องเรียน
- อาคารหอประชุม โรงอาหาร แบบ 101 ล./27

ห้องปฏิบัติการ

- ห้องสมุด
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา ( sound lab) 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ( discovery) 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 ห้อง
- ระบบน้ำประปา โรงเรียนมีระบบน้ำประปาที่เพียงพอกับการ อุปโภค บริโภค

สนามกีฬา โรงเรียนมีสนามกีฬาหลายประเภท เพื่อบริการนักเรียนและชุมชน ดังนี้

- สนามฟุตบอล
- สนามบาสเกตบอล
- สนามวอลเลย์บอล
- สนามตะกร้อ
- สนามแบดมินตัน
- สนามเปตอง

view