สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

     มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี ๒๕๕๘

พันธกิจ
     1.พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้เข้มแข็ง
     2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมที่หลากหลายและทันสมัย
     3.จัดสภาพล้อม ให้ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
     4.พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม

เป้าประสงค์

     ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มั่นใจในความเป็นไทย มีความพร้อมสู่ประชาชมคนอาเซียนและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

view